ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး ၊ တင်ဒါသွင်းခြင်း၊ပရောဂျက် နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်း အတွက်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသည်။

CONTRACT FINANCING