ကန်ထရိုက်ဆိုင်ရာချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှု

ကန်ထရိုက်ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုသည် တရားဝင်ချုပ်ဆိုထားသည့် လုပ်ငန်း ကန်ထရိုက်စာချုပ် တစ်ရပ်အပေါ် အခြေခံလျက် ထုတ်ပေးသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးချေးငွေဖြစ်ပြီး၊ ချေးငွေအား စာချုပ်တွင်ပါရှိသည့် စည်းကမ်း ချက်များအတိုင်း မဖြစ်မနေအသုံးပြုရပါမည်။ ချေးငွေပမာဏသည် လိုအပ်သည့် ကုန်ကြမ်းနှင့် ပစ္စည်း ကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်းစရိတ် နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စသည့် ကုန်ကျစရိတ်များအား ကာမိ စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် ကာလအပိုင်းအခြားသည် ကန်ထရိုက်စာချုပ်၏ သက်တမ်းနှင့် ထပ်တူ ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ငွေချေးယူသည့်ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ပုဂ္ဂလိက အာမခံချက်လိုအပ် ပါသည်။ သို့ရာတွင် အပေါင်ပစ္စည်းအာမခံ ထားရန်မလိုအပ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက်အထူးပြုလေ့လာထားသော ချေးငွေစိစစ်အကဲဖြတ်ရေးပညာရှင်များသည် ကန်ထရိုက် စာချုပ်ပါလုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ၊အကျိုးအမြတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို ဂရုတစိုက် လေ့လာ သုံးသပ်၍ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ချေးငွေဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ချေးငွေဆိုင်ရာ မူဘောင်များ (ချေးငွေပမာဏ၊ အတိုးနှုန်း၊ သက်တမ်း အစရှိသည့်တို့အား) အကြံပြု ညှိနှိုင်းပေးပါသည်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် ချေးငွေရယူသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးစီးသည်အထိ ဆောင်ရွက် နိုင်စွမ်းတို့သည် ချေးငွေအတည်ပြုပေးရန်အတွက် အဓိကကျသည့် အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။